POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ, PŘÍJEM PODÁNÍ

Příjem žádostí a podání

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě Nicov v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou na adresu obec@nicov.cz, nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává, včetně adresy bydliště žadatele a kontaktních údajů.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě Nicov v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 kalendářních dní s možností prodloužení na 25 kalendářních dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 kalendářních dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 kalendářních dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 kalendářních dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 kalendářních dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • odvolání se podává písemně hnědou doručenkou na adresu obecního úřadu Nicov, 
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, číslo jednací, odůvodnění odvolání, podpis a adresa bydliště žadatele, včetně kontaktních údajů. 

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce, 
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 kalendářních dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Ceník za poskytování informací

 

 

Položka

 Cena

hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.)

0,00 Kč

fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4)

2,00 Kč (černobíle); 5,00 Kč (barevně)

paušál provozních nákladů (materiál, energie)

0,00 Kč

ostatní náklady

dle skutečně
vynaložených nákladů

Formuláře

 

 

Výroční zpráva o poskytování informací

 

 • Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018
 • Osnova výroční zprávy dle § 18, odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.:
 • a) Počet podaných žádostí o informace: 2
 • b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
 • c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
 • d) Výsledky řízení o sankcích za nedoržení tohoto zákona: 0
 • e) Další informace o uplatňování tohoto zákona:--------

V roce 2018 nebyl proveden žádný záznam o postupu při poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb.

 

KOHOUTÍ KŘÍŽ U NICOVA

kohouti_kriz[1].jpg

KŔÍŽEK U KOSTELA

OBECNÍ ÚŘAD

REKREAČNÍ CHALUPA

20180702_185357.jpg

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ

Obec Nicov vlastní ubytovací zařízení v počtu 12 lůžek.
Rezervace pobytu na tel.:
728 944 503 nebo
388 428 153.

Návštěvnost stránek

137949
nicov_foot