Povinně zveřejňované informace

 

Povinně zveřejňované informace dle § 21, odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb., struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Obec Nicov

2. Důvod a způsob založení

Obec Nicovv (dále jen „obec“) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb.*), o obcích, v platném znění ke dni 1.3. 1993 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c/ zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR, a §§ 35-66 zák. č. 128/2000 Sb. v platném znění o obcích).

*) Zákon 367/1990 Sb. o obcích byl zrušen novým zákonem o obcích – č. 128/2000 Sb.

 

3. Organizační struktura

Starostka          Mgr. Jitka Čiefová

Místostarosta    Josef Josefík

Místostarostka   Ing. Eva Šašková

Účetní                Eva Škopková

Lesní hospodář a hajný     Jindřich Jindřich

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Nicov č. p. 33
  384 73  Stachy

 • 4.2 Adresa úřadu pro osobní návštěvu

  Nicov č. p. 33
  384 73  Stachy

 • 4.3 Úřední hodiny    

 • http://www.nicov.cz/index.php?nid=2326&lid=cs&oid=3236306
 • Pondělí   9-13  
 • Středa                  13-17
 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 388 428 153 (v úřední hodiny)
  mobilní telefon: +420 728 944 503

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.nicov.cz

 • 4.6 Adresa e-podatelny

  Elektronická podání v digitální podobě lze učinit těmito způsoby:

  - vyplněním příslušného formuláře pro tyto účely Elektronická podatelna.

  - zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny ou.nicov@seznam.cz, zasláním zprávy prostřednictvím datové schránky - m9dat8f

  - osobním doručením technického nosiče dat, na kterém je uloženo doručované elektronické podání.

  Všeobecná pravidla elektronického podání:


  1. Podle ustanovení § 40 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, je písemný právní úkon platný, je-li podepsán jednající osobou; činí-li právní úkon více osob, nemusí být jejich podpisy na téže listině, ledaže právní předpis stanoví jinak. Pokud je právní úkon učiněn elektronickými prostředky, může být podepsán elektronicky za podmínek stanovených zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že podání podává orgán veřejné moci, a to z důvodů vylučujících jinak závazné užití informačního systému datových schránek, je povinnen podání opatřit výlučně zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydávaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb („uznávaný elektronický podpis").


  2. Pokud je podání učiněno prostřednictvím informačního systému datových schránek a je učiněno fyzickou osobou, pro niž byla datová schránka zřízena, podnikající fyzickou osobou, pro niž byla datová schránka zřízena, statutárním orgánem právnické osoby, členem statutárního orgánu právnické osoby nebo vedoucím organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, jednající za právnickou osobu, pro niž byla datová schránka zřízena, nebo jimi pověřenou osobou, má podání stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný, ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis požaduje společný úkon více z uvedených osob, tedy podpis příslušné osoby je nahrazen autentizací provedenou uvedeným informačním systémem (§ 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů).


  3. Pokud by ministerstvu bylo doručeno elektronické podání, které by nebylo opatřeno elektronickým podpisem podle výše uvedených pravidel, bude odesílatel podle posouzení povahy podání zpravidla vyzván, aby nedostatky podání odstranil, tedy aby k podání připojil svůj elektronický podpis.

  Technické parametry přijímaných datových zpráv:

  1. Datové zprávy jsou přijímány ve formátech:
  *.doc nebo *.docx (dokument Microsoft World 97 a vyšší)
  *.xls nebo *.xlsx (dokument Microsoft Excel 97 a vyšší)
  *.ppt nebo *.pptx (dokument Microsoft Powerpoint 97 a vyšší)
  *.odt (dokument OpenOffice Writer)
  *.ods (dokument OpenOffice Calc)
  *.odp (dokument OpenOffice Impress)
  *.rtf (textový standard RTF-DCA)
  *.txt (prostý text)
  *.pdf (dokument Adobe Acrobat)
  *.zip nebo *.rar (komprimovaný dokument)
  *.jpg, *.jpeg, *.tif, *.gif (grafický formát)

  2. Maximální velikost datové zprávy:
  Podle § 5 vyhlášky č. 194/2009 Sb. je maximální velikost datové zprávy dodávané do datové schránky 10 MB.


  3. Kontrola datové zprávy:
  Datová zpráva nesmí obsahovat škodlivý kód, který může poškodit informační systém datových schránek, údaj v něm obsažený nebo výpočetní techniku držitele datové schránky; na základě § 7 vyhlášky č. 194/20098 Sb. takovou datovou zprávu správce informačního systému datových schránek nepřijme k odeslání, stejně jako datovou zprávu, která není vytvořena v přípustném datovém formátu nebo která převyšuje svou velikost maximální stanovenou velikost.

  Potvrzení o přijetí a doručení elektronického podání:

  Doručení datové zprávy se potvrzuje odesilateli neprodleně zasláním datové zprávy, pokud je orgán veřejné moci schopen z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení doručení je


  a) uznávaný elektronický podpis oprávněného zaměstnance orgánu veřejné moci nebo uznávaná elektronická značka orgánu veřejné moci,
  b) datum a čas s uvedením hodiny, minuty a sekundy, kdy byla datová zpráva doručena, a
  c) charakteristika doručené datové zprávy umožňující její identifikaci.


  Postup v případě zjištění škodlivého softwaru u přijaté datové zprávy:

  Pokud byl u datové zprávy zjištěn škodlivý software, není tato zpráva zpracovávána. Je-li možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru.

 • 4.7 Další elektronické adresy

 • obec@nicov.cz

 • ou.nicov@seznam.cz

            

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 661631379
kód banky: 0800
banka: Česká spořitelna,a.s.

6. IČ

005 834 05

7. DIČ

 CZ00583405

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

 • 16.1 Vzory licenčních smluv

  *V tuto chvíli obec žádné licenční smlouvy neposkytuje.*

 • 16.2 Výhradní licence

  *V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.*

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2018 - Výroční zpráva 2018.pdf

odpovědi 106-1999 za 2018.pdf

Výroční zpráva za rok 2017 - Výroční zpráva 2017.pdf

Výroční zpráva za rok 2016 - Výroční zpráva 2016.pdf

Výroční zpráva za rok 2015 - Výroční zpráva 2015.pdf

Výroční zpráva za rok 2014- Výroční zpráva za rok 2014.pdf

Výroční zpráva za rok 2013 - Výroční zpráva za rok 2013.pdf

Výroční zpráva za rok 2012 - Výroční zpráva za rok 2012.pdf

 

18. Zpracování osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. - GDPR

Dle článku 37 odst. 7- pověřenec - Ing. Eva Šašková, saskovaeva@seznam.cz

Informace o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů

Směrnice pro práci s osobními údaji

 Formulář Žádost o poskytnutí údajů z AISEO.pdf 

Organizační řád

 
Zpracovávané osobní údaje:

Evidence obyvatel
Účel zpracování: evidence obyvatel
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: osoby ohlašující pobyt na území obce Nicov
Kategorie příjemců údajů OÚ Nicov, Ministerstvo vnitra ČR, Policie ČR
Doba uchování: 50 let

Personální a platová agenda
Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci, členové zastupitelstva,  členové volebních komisí
Kategorie příjemců údajů: OÚ Nicov, OSSZ, ČSÚ, zdravotní pojišťovny, MF ČR, FÚ, banky, penzijní fondy, inspektorát práce, úřad práce
Doba uchování: 5, 10, 20 let po uzavření spisu

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci
Kategorie příjemců údajů: OÚ Nicov
Doba uchování: 15 let

Poskytování informací dle zákona č. 159/2006 SB., o střetu zájmů
Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci
Kategorie příjemců údajů: OÚ Nicov
Doba uchování: 15 let

Volební seznamy
Účel zpracování: stálý seznam voličů
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: občané obce Nicov starší 18 let
Kategorie příjemců údajů: OÚ Nicov
Doba uchování: stále - seznam je průběžně aktualizován

Volební komise
Účel zpracování: zajištění voleb
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: členové volebních komisí
Kategorie příjemců údajů: OÚ Nicov
Doba uchování: 5 let

Vydávání voličských průkazů
Účel zpracování: zajištění voleb – vydávání voličských průkazů
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o voličský průkaz
Kategorie příjemců údajů: OÚ Nicov
Doba uchování: 5 let

Obecně prospěšné práce
Účel zpracování: zajištění výkonu obecně prospěšných prací
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje (zdravotní stav)
Kategorie subjektu údajů: odsouzený k výkonu obecně prospěšných prací
Kategorie příjemců údajů: OÚ Nicov, soudy
Doba uchování: 5 let

Evidence daní a poplatků
Účel zpracování: evidence daní a poplatků
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: plátci daní a poplatků
Kategorie příjemců údajů: OÚ Nicov
Doba uchování: 20 let

Ověřování podpisů a listin
Účel zpracování: agenda ověřování podpisů a listin
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o ověření podpisu, nebo listiny
Kategorie příjemců údajů: OÚ Nicov
Doba uchování: 10 let

Evidence nájemníků bytových a nájemců nebytových prostor
Účel zpracování: evidence poplatků za užívání
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: nájemníci bytových a nebytových prostor v majetku obce
Kategorie příjemců údajů: OÚ Nicov
Doba uchování: 5 let

  

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

*Nebyly zatím žádné informace požadovány.*

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy:

KOHOUTÍ KŘÍŽ U NICOVA

kohouti_kriz[1].jpg

KŔÍŽEK U KOSTELA

OBECNÍ ÚŘAD

REKREAČNÍ CHALUPA

20180702_185357.jpg

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ

Obec Nicov vlastní ubytovací zařízení v počtu 12 lůžek.
Rezervace pobytu na tel.:
728 944 503 nebo
388 428 153.

Návštěvnost stránek

170601
nicov_foot