S O U Č A S N O S T   O B C E

Obec Nicov vznikla 1. 1. 1993 změnou příslušnosti ČO k původní obci Stachy,  včetně změny příslušnosti ČO současných místních částí Řetenice u Stach a Studenec u Stach k původní obci Stachy.

Obec v malebném přírodním kraji Šumavy s romantickou okolní krajinou s roztroušenými chalupami, tak typickými pro tento kraj, nabízí skutečnou pohodu. Přesvědčte se a přijeďte vychutnat kouzlo klidného koutu, který nenaleznete v žádané oblasti Šumavy. Rádi Vás v naší obci přivítáme a podělíme se s Vámi o tuto zachovalou a nenapodobitelnou atmosféru tohoto kraje.

Obec přímo sousedí s těmito okolními městy a obcemi Kašperské Hory, Nezdice na Šumavě, Vacov a Stachy.

Obec Nicov leží v Jihočeském kraji na hranici s Plzeňským krajem 5 km od Stach (JČK) a 6 km od Kašperských hor (PZK). Ve vzdálenosti 13 km jihovýchodně leží město Vimperk, 14 km severozápadně město Sušice, 26 km severovýchodně město Strakonice a 30 km východně město Prachatice.

Geomorfologicky spadá území obce Nicov  do moldanubického krystalinika. Šumava představuje tektonicky zdvižené zarovnané pohoří. Zbytky původního třetihorního zarovnaného povrchu  jsou nejlépe zachovány ve střední části v oblasti Plání. Z hlediska geomorfologického členění území České republiky náleží území obce do provincie  České vysočiny, subprovincie Šumavská,  oblast Šumavská hornatina, celek Šumava, podcelek Šumavské pláně. Plochý reliéf  přečnívají vrchy s výškou nad 1000 m.n.m.. Na území obce se nacházejí dva Královský kámen (1058 m.n.m.) a Valy (1010 m.n.m.)  a v sousedství Popelná hora (1095 m.n.m.).

Rizikový geofaktor v podloží (radonový index) s převládajícím rizikem (na 80% území) i nejvyšším stupněm rizika (na 20 % území) je 3 střední (ze stupnice 1-4). 

Horninový typ štěrk, hlína (kvartér) na 80 % území na 20 % území pararula (paleozoikum,protozoikum,archaikum). Hornina stáří (litologický typ) jednotvárná serie moldanubika ze svorových rul, pararul až magnatitů.

Biogeografické členění území obce je z fytogeografického hlediska patří Šumavský bioregionu z větší do fytogeografického okresu 88. Šumava. Kromě toho přesahuje mírně do mezofytika, kde jsou jeho součástí jihozápadní okraje fytogeografického okresu 24. Plánický hřeben. Plošně nejrozsáhlejší vegetační jednotkou Šumavy jsou potenciálně květnaté bučiny, v severozápadní části zaujímají podstatnou část i květnaté jedliny. Přechodný stupeň mezi květnatými bučinami a horskými smrčinami je tvořen acidofilními horskými bučinami. Klimaxové smrčiny se objevují převážně ve výškách nad 1200 m. V okolí rašelinišť a v doprovodných partiích podél vodních toků ve vyšších částech bioregionu jsou vyvinuty podmáčené smrčiny.

Území obce svojí  jižní částí zasahuje částečně do NP Šumava na severozápadě  sousedí s Přírodním parkem Kašperská vrchovina.  Územím obce prochází podél komunikace č. 145  Kašperské Hory - Stachy hranice  Chráněné krajinné oblasti Šumava. Je zde několik přírodních rezervací nebo s nimi přímo sousedí (Amálino údolí, Pod Popelnou horou, Losenice a Obří zámek I. zóna NP Šumava). Území obce leží v ptačí oblasti a oblasti NATURA 2000. 

V současnosti v obci žije 74 stálých obyvatel k 31.12.2008 ve třech obcích (Nicov, Řetenice u Stach a Studenec u Stach s místní částí Popelná). Z toho v obci žilo k 31.12.2007 34 žen a 43 mužů s průměrným stářím 40,2 let.

Obec má typicky venkovský charakter podhorské, horské obce s plochami zemědělské produkce (chov dobytka na zemědělské farmě) a lesnickými plochami. V obci se nacházejí ve vyváženém poměru ubytovací a stravovací zařízení.

 

 

 

 

KOHOUTÍ KŘÍŽ U NICOVA

kohouti_kriz[1].jpg

KŔÍŽEK U KOSTELA

OBECNÍ ÚŘAD

REKREAČNÍ CHALUPA

20180702_185357.jpg

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ

Obec Nicov vlastní ubytovací zařízení v počtu 12 lůžek.
Rezervace pobytu na tel.:
728 944 503 nebo
388 428 153.

Návštěvnost stránek

277094
nicov_foot