U S N E S E N Í  

Z A S T U P I T E L S T V A

 

Číslo usnesení ZO Usneseni ZO ze dne

Usnesení ZO

Datum
  3/2013  25.1.2013  

 Změna rozpočtového provizoria č.1/2013.

Vyúčtování od Charity Vimperk.

Bylo schváleno pořízení externího disku. Do bytu Nicov 27 bude pořízen samostatný elektroměr. Vodoměry bude mít na starosti pan J. Josefík.

Byla schválena pravomoc starostovi a místostarostovi provádět rozpočtová opatření v neomezeném rozsahu, s tím, že

to dá následně na vědomí zastupitelstvu.
 
4/2013 1.3.2013 ZO Nicov bylo seznámeno  těžbou dřeva. Pan Matečka podal žádost o koupi pozemku p č. 241/2215 a výstavbu skladu na dřevo.  
5/2013 29.3.2013

Smlouva s EKO-KOM o pronájmu kontejnerů. Byla vybrána firma na opravu komunikace Nicov-Popelná. Oznámení o zřízení účtu u ČNB.

Na valnou hromadu honební společnosti Nicov byl vybrán pan J. Jindřich. Místostarostka byla vybrána jako delegát do Rady NP Šumava.
 
6/2013 30.4.2013

Schválen návrh rozpočtu na rok 2013. Bylo uloženo zveřejňovat veřejné zakázky na profilu veřejného zadavatele. Na realizaci opravy budovy Nicov č.p. 7 se přihlásila pouze f. Stavoplast KL. Byla uvolněna částka 3 000Kč na oslavu 1. Máje. Nebyla vznesena žádná připomínka k rekostrukci stavby v e Studenci č.p. 13.

Byl vyjádřen souhlas s věcným břemenem na parcele  č. 443/1.
 
7/2013 24.5.2013

ZO Nicov odsouhlasilo zvýšení nájmu v obecním hostinci s platností od 1.7.2013. ZO Nicov ve spolupráci s panem Šaškem opraví vodojem na parcele č. 26/3 v obci Nicov.Uvolněna částka 2 000 Kč na Den dětí. Schváleno rozpočtové opatření č.1/2013.

 
8/2013 28.6.2013

Byl projednán a schválen Závěrečný účet obce za rok 2012.Schváleno rozpočtové opatření č.2/2013. ZO Nicov schválilo nutnou opravu komína na budově obecního úřadu. Zastupitelstvo souhlasí s uzamknutím kontejneru na domovní odpad v obci nicov. ZO Nicov schválilo Účetní závěrku za rok 2012. ZO Nicov rozhodlo o převodu hospodářského výsledku za rok 2012.

 
9/2013 26.7.2013

Schváleno rozpočtové opatření č.3/2013.Byla odsouhlasena změna ceny palivového dřeva. Zpráva o hospodaření v obecních lesích. Obec Nicov zakoupí novou sekačku na trávu.

 
10/2013 6.9.2013

Schváleno rozpočtové opatření č. 4,5/2013.Byla zajištěna volební komise k předčasným volbám. Odsouhlaseny změny odměn členům zastupitelstva.

 
11/2013 4.10.2013

Odsouhlasena smlouva se SD Vimperk. Pan J. Jindřich seznámil zastupitele s hospodařením a těžbou v obecních lesích. Odsouhlasen dodatek č.2 k "Vnitřní směrnici obce Nicov číslo 3/2011 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu".Odsouhlaseno podepsání smlouvy s p. Miroslavem Janouškem na chodník v obci Nicov.

 
12/2013 1.11.2013

Byl vydán souhlas s pokácením dvou stromů na p.č. 13/4 v k.ú. Řetenice. Žádost podal pan Kraml Jan.Byl vydán souhlas s pokácením jednoho stromu na p.č. 10/1 v k.ú. Nicov . Žádost podal pan Josef Josefík.  ZO Nicov schválilo rozpočtové opatření č. 6/2013

 
13/13 3.12.2013

ZO Nicov bere na vědomí zprávu o hospodaření v obec. Lesích . ZO Nicov schválilo rozpočtové opatření č. 7/2013 a 8/2013. Schválena žádost pana R. Josefíka o poražení náletových dřevin. ZO Nicov projednalo zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2013. Byla schválena výplata pro pana J. Jindřicha. Návrh rozpočtu na rok 2014  je vyrovnaný. Byla uvolněna částka 432 Kč pro Ji. PREVENT. Byla zvolena nová starostka obce Nicov Lenka Podsklanová  a nový místostarosta Vlastimil Krause. Obec bude žádat o kompenzaci za neumožnění těžby.

 

 usnesení zastupitelstva za rok 2013

 

 

 

 

 

 

 

KOHOUTÍ KŘÍŽ U NICOVA

kohouti_kriz[1].jpg

KŔÍŽEK U KOSTELA

OBECNÍ ÚŘAD

REKREAČNÍ CHALUPA

20180702_185357.jpg

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ

Obec Nicov vlastní ubytovací zařízení v počtu 12 lůžek.
Rezervace pobytu na tel.:
728 944 503 nebo
388 428 153.

Návštěvnost stránek

277098
nicov_foot